РА “Ориндж Графикс” е бързо развиваща се компания, ориентирала дейността си в рекламното обслужване. Създадена в началото на 2005 г., фирмата бързо набира скорост и намира мястото си на пазар. Благодарение повишаващото се доверие към работата ни, успяхме да създадем трайни партньорски отношения с клиентите си. Ние вярваме, че качеството е основната необходимост за успех, постоянно изучаваме нови технологии за да сме в крак с динамично променящата се среда. Ценовата политика на “Ориндж Графикс” е съобразена с особеностите на българския пазар, като стремежът ни е да се предлагат ценово адекватни решения и на по-ниско бюджетни фирми, организации и физически лица. Използвайки съвременни технологии, ние създаваме разнообразни и уникални продукти. Съчетаваме висок професионализъм, художествен опит, богата фантазия, творческо мислене и подчертан стил, за да сътворим перфектна и изискана визия. Ние предварителното обмисляме, планираме и прецизираме всички детайли, с което постигаме оптимална ефектно излъчване на продукта. Интересни и адекватни цветови решения и нетрадиционен дизайнерски подход допринасят за съвършенството на Вашето лице пред света.

РА “ Ориндж Графикс”, предлага:
- широкоформатен печат
- светлинна реклама
- рекламни табели и стопери
- рекламни ПВЦ стикери


Проект BG16RFOP002-2.073-18874


Проект BG16RFOP002-2.073-18874 „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“ се изпълнява по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г., процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, инвестиционен приоритет 2.2. „Капацитет за растеж на МСП”, управлявана от Министерство на икономиката. Проектът се съфинансира от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Кратко описание на проекта:

Целта на процедурата, в рамките на която е одобрено проектното предложение на „Ориндж Графикс-2“ ЕООД, е насочена към микро и малки предприятия, които са икономически засегнати от наложените ограничения във връзка с пандемията COVID-19. Тези категории предприятия са основна и водеща сила за развитието на конкурентно и ефективно производство, и гарантиране на стабилен икономически растеж, както и устойчива заетост.

Ограниченията, наложени във връзка с борбата с разпространението на вируса COVID-19, засягат най-силно именно по-малките по размер икономически единици, които нямат ресурсите да продължат да функционират и съществуват в подобна усложнена икономическа обстановка. Средствата за реклама биват сред първите финансови пера, които в условията на икономическа нестабилност и назряваща криза биват орязани от засегнатите предприятия. Поради това, „Ориндж Графикс-2“ ЕООД е силно ощетено, тъй като голяма част от клиентите ни редуцират чувствително бюджета си за инвестиране в реклама и комуникации.

В тази връзка, фокусът на процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, в съответствие със специфичната цел на Инвестиционен приоритет 2.2. от Приоритетна ос 2 на ОПИК, е насочен към най-уязвимите икономически единици, които разполагат с потенциала да се възстановяват и да преодолеят икономическите последствия от пандемията COVID-19, а именно микро и малки предприятия.

Изпълнението на проекта ще доведе до постигане на положителен ефект по отношение на дружеството за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

Цели на проекта:

Основна цел на настоящото проектно предложение е осигуряването на оперативен капитал за дружеството за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Подкрепата по процедура „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ ще спомогне за запазване дейността на дружеството и стабилност на осигурените чрез него работни места.

Обща стойност: 5 082.00 лв., от които 4 319.70 лв. европейско и 762.30 лв. национално съфинансиране

Начало: 25.09.2020 г.

Край: 25.12.2020 г.

     © 2010